Overzicht van stemmingen in de gemeenteraad van Wageningen, 2018 - 2022

Een overzicht van de raadsperiode 2014 - 2018 vindt u hier

Een overzicht van de raadsperiode 2010 - 2014 vindt u hier

Coalitie zetels       Oppositie zetels      
  voor   GroenLinks 6     Stadspartij 5      
  tegen   D66 5   VVD 2    
  verdeeld   PvdA 2     Connect 2      
  onthouding   CU 1     CDA 1      
    afwezig             SP 1      
          Totaal 14       Totaal 11      


Download dit overzicht in pdf


Sorteer deze tabel: klik op de partijlogo's en op de titels van de kolommen.

Datum Onderwerp Soort Eerste indiener HvW Resultaat
16-04-2018 Krediet bodemsanering Veerstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Bestemmingsplan Rijnsteeg 44 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wageningen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Uitvoering geven aan Verordening Winkeltijden Wageningen 2016 Motie VVD Verworpen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van zes varianten van trechterringsnotitie in de MER procedure Motie GroenLinks Aangenomen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van set alternatieve maatregelen in de MER procedure Motie SP Verworpen
14-05-2018 Procesvoorstel democratische vernieuwing: "Samen Verder in Wageningen" Procesvoorstel Coalitie Aangenomen
14-05-2018 Benoemen Wethouders Raadsvoorstel Coalitie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - toevoegen uitgangspunten over energieneutraliteit, bouwen voor doelgroepen en compact bouwen Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - integrale stedenbouwkundige visie Amendement ChristenUnie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Strategische visie laten vaststellen door gemeenteraden Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Energieneutraal in 2040 Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen Amendement VVD Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Maximale energiebesparing als uitgangspunt Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Explicieter inwoners en maatschappelijke organisaties betrekken Amendement PvdA Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begrotingsstukken en instellen bestuurscommissie MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto - Geen verklaring van bedenkingen afgeven Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begroting Regio Foodvalley 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Onderzoek naar meer openbare toiletgelegenheden Motie SP Aangenomen
28-05-2018 Komgrens aanpassen Motie ChristenUnie Verworpen
11-06-2018 Begroting Regio De Vallei 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-06-2018 Bekrachtiging geheimhouding bijlagenboek "Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018" Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken OddV Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Tweede wijziging Legesverordening 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - In begroting 2019-2020 een reserve opnemen voor maatregelen verkeersveiligheid Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - Aandacht vragen voor de behoeften van senioren bij de indeling en dienstverlening supermarkt Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Opnemen meerjarig overzicht van benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, en totaal van risico's Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Nagekomen inkomsten in het sociaal domein over 2017 en eerder, gescheiden van 2018 weergeven Motie GroenLinks Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Overzicht opnemen van alle eenmalige en structurele subsidies van meer dan 1.000 euro Motie VVD Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Niet afzien van verder onderzoek naar afspraken rond de geldlening aan Panterijn Motie Stadspartij Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget doorbraakdossiers pas in 2019 beschikbaar Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - verlaging budget natuur- en landschapsvisie Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget vrijmaken voor gymzaal in zuid-oost Wageningen Amendement VVD Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - Aandacht voor seksuele intimidatie en misbuik binnen verenigingen Motie D66 Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - gesprek aangaan over sociale randvoorwaarden van economische groei Motie Connect Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk - toevoegen onderdeel "recreatie en tourisme" Amendement Connect Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Regionale Programmering Werklocaties Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Verkeersbesluit "JSO 56 18, genomen op 13-06-2018" in te trekken: Haarweg en Zijdvang openstellen voor personenauto's Motie CDA Verworpen
17-09-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum "De Leemkuil" Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Bestemmingsplan Churchillweg 150 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Verkabeling van hoogspanningsverbindingen Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Wijziging bouwverordening Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Opstellen aantal varianten voor verbindingen tussen snelfietsroutes Motie D66 Aangenomen
01-10-2018 Afgeven gemeentegarantie aan KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Wijziging regeling MGR sociaal domein centraal Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Garantstelling VvE Nolensstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Relevante informatie toesturen over snelfietsroute Ede-Wageningen Motie VVD Verworpen
12-11-2018 Rolneming M.E.R.-fase "Beter Bereikbaar Wageningen" Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 - Ecologische verbindingszone Motie GroenLinks Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en verordening begraafrechten - Nieuwe invulling van het "Baarhuisje" Motie CDA Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en gedenkpark "de Leeuwerenk" en verordening begraafrechten Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beleidsregels kamergewijze verhuur aanpassen, zodat kamergewijze verhuur voor verspreid liggende woningen mogelijk wordt Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - OZB niet meer dan trendmatig verhogen Amendement VVD Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Raadsbudget beschikbaar stellen, informatieplan verlagen voor 2019 Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - 50.000 euro voor een nieuwe reserve "ontwikkeling Grebbedijk" Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Besteding raadsbudget pas nadat nieuw beleid aan de raad is voorgelegd Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wijziging "Taalcursussen Engels" naar "integratietraject waar taalcursussen Nederlands deel van uitmaken" Amendement Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - In de begroting opnemen dat stress, burn-outs en depressies bespreekbaar gemaakt moeten worden Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Inventarisatie ombuigingen binnen bestaande projecten Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Gemeentelijk investeringsfonds instellen voor klimaat, energietransitie, zorg en inkomen en stadscentrum Motie CDA Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Hondenbelasting gebaseerd op werkelijke uitgave Motie Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Lucht en geluid bij nieuwe ruimtelijke projecten toetsen aan WHO normen Motie GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Installaties voor energieopwekking verbieden in de groene contour om Wageningen Motie Stadspartij Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Opstellen makelijk meetbare indicatoren voor kwantiteit en kwaliteit groen Motie VVD Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Klimaat vanaf 2019 in zelfstandig programma presenteren Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Alleen ongeadresseerde reclamefolders bij "Ja-Ja stikker" Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wageningen aanmelden bij samenwerkingsverbanden omtrent gehandicaptensport Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Begrijpbare regels opstellen voor de voorwaarden van garantstellingen Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
13-11-2018 Belastingverordeningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Vergroten afstand tussen heg en zonnepark aan de westelijke perceelgrens Amendement GroenLinks Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Onderzoek gevolgen biodiversiteit en bodemkwaliteit, en meenemen multifunctionele invulling bij vergelijkbare projecten Motie Connect Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum De Leemkuil Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
14-01-2019 Garantstelling handboogschietbaan Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Archiefverordening 2019 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Jaarstukken 2017 RSG Pantarijn Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Afzien van precariobelasting in vanaf 2020, compenseren inwoners voor doorberekening Vitens Motie Stadspartij   Verworpen
14-01-2019 Inzet voor verdere bevordering sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid LHBTI'ers; Wageningen uitroepen tot regenbooggemeente Motie GroenLinks   Aangenomen
14-01-2019 Herbestemming aula toevoegen aan stadagenda, initiatieven vanuit de stad meenemen in planvorming Motie VVD   Aangenomen
28-01-2019 Bestemmingsplan Churchillweg 2 (Kirpestein) Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Geldlening KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Tarieven onroerende zaakbelastingen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Kaderbrief Regio de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Zo min mogelijk verhoging in stedelijk deel Grebbedijk Amendement GroenLinks Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Mogelijkheid tot meerlaagse parkeervoorzieningen aan noordzijde van de Grebbedijk Amendement VVD Verworpen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Ontwikkeling wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg Amendement ChristenUnie Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Toevoegen "fraai panorama-uitzichtpunt driehoek" Amendement PvdA Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kaderbrief Regio Foodvalley 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 - college legt besluiten over uitgaven of verkoop boven grensbedrag voor aan raad Amendement GroenLinks Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 - Grensbedrag voor besluiten college over uitgaven of verkoop verlaagd van 100.000 naar 40.000 euro Amendement D66 Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Startnotitie Strategische Agenda Regio Foodvalley - Toevoegen aan wensen: "Goed en sociaal werkgeverschap" Amendement GroenLinks Aangenomen
18-03-2019 Startnotitie Strategische Agenda Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Kaderbrief VGGM 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Begroting Pantarijn 2019 en herbenoeming leden Raadsvoorstel College Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - zo snel mogelijk visie, tot dan plannen voor zonneparken aanhouden Amendement Stadspartij Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Maximaal 14 ha zonneparken tot 1 januari 2021, mits er geen integrale visie is Amendement Connect Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - zo snel mogelijk visie, tot dan alleen plannen voor zonneparken binnen het Pilot Energiek Landschap Amendement GroenLinks Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Meerdere randvoorwaarden toevoegen voor periode tot visie op buitengebied Amendement Connect Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Bijdrage aan de innovatiekracht energie(k) landschap Amendement D66 Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Aansluiten bij regionale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie Motie VVD Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Raadsvoorstel College Aangenomen
15-04-2019 Kaderbrief omgevingsdienst de Vallei 2020 - In overleg met OddV onderzoeken of tijdelijke projecten op te lossen zijn in begroting; en kostenstijging voor zover mogelijk dekken uit leges en overige op te voeren bij kadernota 2019 Motie ChristenUnie     Aangenomen
15-04-2019 Ontwerp Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland Raadsvoorstel College     Aangenomen
15-04-2019 Bekrachtiging geheimhouding bijlage "kostenraming bij opinienotie Grebbedijk", inclusief aanvullend memo Raadsvoorstel College     Aangenomen
15-04-2019 Oproepen ministerie dat financiële middelen voor de groei van het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp aan gemeenten toegekomen worden Motie GroenLinks     Aangenomen
20-05-2019 Begrotingsstukken en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Begroting Regio Foodvalley 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Begroting Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Erfgoedverordening Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Benoeming lid rekenkamer Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen B en C bij meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting - precariobelasting afschaffen en zoveel mogelijk compenseren aan alle inwoners, bedrijven en instellingen Amendement Stadspartij Verworpen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting - doorberekening Vitens compenseren voor inwoners met tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm Amendement CDA Aangenomen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting Raadsvoorstel College Verworpen
03-06-2019 Verbod op oplaten van ballonnen Motie Connect Verworpen
03-06-2019 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dialogue Center Campus Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Begroting Regio de Vallei 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Veilig Thuis Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en beleidsplan Brandweer 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - 5 tot 10 woningen vrije kavels Amendement D66 Verworpen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - natuurinclusief ontwikkelen Amendement GroenLinks Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - ruimte voor vrij te bebouwen kavels in fase 2 Motie D66 Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - Auto-ontsluiting over de Dreijenlaan en nieuwe fietsontsluiting Motie GroenLinks Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Ontwikkeling Churchillweg / spelstraat geen extra parkeerdruk in openbare ruimte Amendement VVD Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Oplossen fietsparkeerproblemen rondom Brink Residence Amendement Connect Verworpen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Wijziging "geen studentenhuisvestig" naar "geen grootschalige studentenhuisvesting" op ontwikkellocatie Churchillweg / Spelstraat Amendement Connect Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Slechts op onderdeel "bezoek" vrijstelling verlenen van de Nota Parkeernormen 2015 Motie VVD Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Jaarstukken 2018 - aandringen bij minister van VWS op voldoennde financiële middelen voor Jeugdzorg, GGZ en Participatie Motie PvdA Aangenomen
01-07-2019 Jaarstukken 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Uitgangspunten Marijkeweg 20 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Eerste wijziging verordening begraafrechten 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Benoeming lid agendacommissie Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Norm van 5% naar 10%, geen nieuwe vergunningen voor woningen met WOZ lager dan 175.000 euro Amendement Connect Verworpen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Kamergewijze verhuur, aldus variant 3, toegestaan met maximum van 6 kamers Amendement VVD Verworpen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Nieuwe bestemmingsplan na een jaar evalueren en raad informeren Motie Connect Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Onderzoeken verbetering van ondersteuning bij misstanden en misbruik door verhuurders Motie GroenLinks Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley - Verhoging bijdrage aan Regiodeal Amendement VVD Verworpen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley - Lokale projecten en ondernemers dienen te profiteren van Regiodeal Amendement GroenLinks Aangenomen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Initiatiefvoorstel Precariobelasting - Onmiddelijk afzien van precariobelasting en alle inwoners, bedrijven en instellingen te compenseren voor de doorberekeningen Motie Stadspartij Verworpen
15-07-2019 Initiatiefvoorstel Precariobelasting Raadsvoorstel College Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Ombuigingsopties voor Sociaal domein in programmabegroting 2020 - 2023 Amendement CDA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - OZB niet gebruiken voor extra inkomsten bij financiële tegenslagen Amendement Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Verhoging tarief toeristenbelasting, inkomsten gebruiken voor projecten binnenstad en startnotitie omgevingsvisie stad Amendement ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Opstellen startnotitie omgevingsvisie binnenstad Amendement VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bedrag vrijmaken ten behoeve van Citymarketing Amendement VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bedrag beschikbaar houden voor raadsbudget sociaal domein 2019 Amendement PvdA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Aanschaf nieuwe aanhanger voor vervoer tegels bij afvalbrengstation Amendement ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Gezamenlijk pleidooi Gelderse gemeenten voor andere financiering van uitvoerende taken gemeenten Motie GroenLinks Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Alle subsidies kritisch bekijken, totaal overblijvende subsidies bespreken in de raad Motie Stadspartij Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Alleen nog sluitende begrotingen presenteren aan de gemeenteraad Motie Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoeken of invoering forensenbelasting loont en terugkoppelen naar de gemeenteraad Motie VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Oorzaak stijging kosten jeugdzorg rapporteren, acties om kosten jeugdzorg in beeld te brengen naar de raad brengen, en regelmatige werkbijeenkomsten over jeugdzorg organiseren Motie CDA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Omvangrijke financiële rapportages beperken tot kerncijfers, kerncijfers elk kwartaal voorleggen aan raad Motie Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Aandringen op nachtbussen tussen Ede en Wageningen van donderdagavond tot en met zondagavond Motie Connect Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Samen met supermarkten onderzoeken hoe fietsbereikbaarheid vergroot kan worden en overlast van geparkeerde fietsen verminderd Motie ChristenUnie Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Nieuwsberichten ook in Engels publiceren, met voorstel tot vertalen van de gemeentelijke website komen en evalueren hoe vaak deze gebruikt wordt Motie Connect Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoek starten naar behoeften, populatie, mogelijkheden en kosten voor Nederlandse taallessen Motie Connect Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen bij bewerkstelligen van een 24/7 beschikbaar AED netwerk. Motie ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Wensen en problemen groeiende kerken bespreken, multifunctioneel gebruik van kerken doorgeven aan RuimteBank en kerken opnemen in Ruimtebank Motie ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Stimuleringslening Duurzaamheid alleen uitgeven als huiseigenaar "van het gas af gaat" Motie VVD Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bomenverordening 2010 aanpassen zodat een bomenbeheerplan opgesteld kan worden voor Arboretum Belmonte Motie VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley - Ook toekomstige inzichten meenemen en definitieve RES pas na instemming van de gemeenteraad Amendement Stadspartij Aangenomen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley - Wijziging klimaatneutraal in 2030 naar energieneutraal in 2040 Motie VVD Verworpen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Visie buitengebied (startnotitie) Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verlengen tijdelijke studenthuisvesting haarweg 333 Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Toekomstbestendig wonen in Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming lid Rekenkamer Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming voorzitter gesprekken Politieke Avonden Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming lid Regiocommissie Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Meer punten toekennen aan plannen waarin er de hoogte in wordt gebouwd Amendement Connect Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Discussie over uitbreiden van stedelijk gebied bij visie buitengebied en visie op de stad Amendement CDA Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Alleen meewerken met bouwlocaties in buurgemeenten die goed bereikbaar zijn van Wageningen Motie Connect Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Duurzaam bouwbeleid uiterlijk in eerste kwartaal van 2020 naar de raad Motie GroenLinks Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
28-10-2019 Herijking aandelen ACV Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Stedenbouwkundige plannen Kortenoord fase 2B en 3 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Termijnverlenging reclamebelasting Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verkoopovereenkomst locatie 't Stek (Grebbedijk) Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Ondersteunen renovatie zwembad van de vereniging Speeltuin Tuindorp tot een maximaal bedrag van 25.000 euro Motie PvdA Aangenomen
25-11-2019 Wijzigingsverordening APV - Verbod op alcoholgebruik op straat niet in de APV meenemen Amendement D66 Aangenomen
25-11-2019 Vervanging wethouder in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof Raadsvoorstel College Aangenomen
25-11-2019 Lidmaatschap Werkgeversvereniging gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen
25-11-2019 College dient kenbaar te maken aan Raad van Bestuur van de WUR dat de gemeenteraad niet tevreden is met tot nu toe gevoerde planproces Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Wijzigingsverordening APV - Verbod op vechten op openbare plaatsen niet in APV opnemen Amendement GroenLinks Verworpen
26-11-2019 Wijzigingsverordening APV Raadsvoorstel College Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Alternatieve ombuigingen Amendement VVD Verworpen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - 1.1 miljoen onttrekken uit precariobelasting en storten in onbestemde reserve Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Voor 1 april 2020 maatregelen voor ombuiging van 300.000 euro binnen dit programma Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Maximumbedrag voor bouwleges verhogen Amendement SP Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Raad bij structurele meevallers in de begroting informeren over mogelijkheden meevallers in te zetten om OZB te verlagen Motie D66 Verworpen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Voor kadernota 2020 met reële raming voor benodigde middelen voor uitvoering Jeugdzorg en WMO komen Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Tot een voorstel komen tot invulling van de vrijwillige bijdrage in de jeugdzorg Motie Stadspartij Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Gezamenlijke meeropbrengsten van de verkoop van 12 gemeentelijke panden storten in de reserve revolving fund verduurzaming vastgoed Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Nu 4 panden afstaten, maar besluiten over afstoten van andere panden pas nemen nadat de raad een plan van aanpak strategisch vastgoed- en huisvestingsbeleid besproken heeft Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Nieuw vrijkomend gemeentelijk vastgoed zoveel mogelijk ter beschiking stellen aan maatschappelijke en culturele organisaties Motie GroenLinks Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Ook ingaan op strategisch inzetten van monumenten als "parels" voor de ontwikkeling van de stad Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Bezuinigingen op klimaat (maatregels 15 en 16) schrappen en dekken uit de reserve precariobelasting in 2020 en 2021 Amendement Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Bezuinigingen op groen (maatregels 7, 9 en 11) schrappen en dekken uit de reserve precariobelasting in 2020 en 2021 Amendement GroenLinks Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - ACV vragen om op de site in Nederlands en Engels te vermelden wat er gebeurt met gescheiden en ongescheiden afval Motie Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - 65.000 euro beschikbaar stellen voor aanleg van vernieuwd skatepark en dekken uit budget speelvoorzieningen Amendement SP Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Samen met de regio meedoen aan de pilot "Flexwonen" van BZK; met woningcorporaties en projectontwikkelaars in gesprek gaan over locaties voor flexwoningen Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - "Right to Challenge" ook in te zetten op andere terreinen buiten het sociaal domein; criteria en spelregels bekend maken aan doelgroepen en raad; voor zomer onderzoeken of dit mogelijk is voor groen en "adopteerronde.nl" Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Opties mobiel parkeren app uitzoeken Motie ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Anti-stress activiteiten voor de stad organiseren Motie Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Op regionaal niveau fondsen zoeken voor investeringen in het Junushofftheater Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Rapport Rekenkamer Zicht op Foodvalley - Consultatiegesprek op de agenda voor lijst van aandachtspunten die de raad van belang vindt om in de governance te regelen Motie ChristenUnie Aangenomen
09-12-2019 Rapport Rekenkamer Zicht op Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Verordening geldelijke voorzieningen adviescommissies Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Jaarstukken 2018 en benoeming leden Raad van Toezicht RSG Pantarijn Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Belastingverordeningen 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Proces starten voor nieuwe ruimtelijke uitgangspunten Born-Oost Motie D66 Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley - "een leven lang ontwikkelen" verbreden tot "een leven lang gezond ontwikkelen" Amendement Connect Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley - "WUR Campus/Kennis-as" opnemen onder cluster "regionale clusters en iconen" Amendement D66 Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen - Onderverdeling externe inhuur naar 5 vormen aan houden, namelijk: voor specifieke kennis, ten behoeve van decentralisaties, vanwege vacatures, vanwege langdurige ziekte, als adviseur Amendement ChristenUnie Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen - Bondige wijze van rapporteren aanhouden voor 2019 en verder Motie D66 Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Aanwijzen vertegenwoordiging in regionale organen Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Aanwijzingsbesluiten griffiers Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Wageningen aanmelden als lide van de organisatie EFFORTS-Europe Motie D66 Aangenomen
27-01-2020 Wijziging nota Bodembeheer 2012 Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Regionaal beleid kantorenlocaties Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Statutenwijziging PPO de Link en benoeming leden raad van toezicht Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2023 Raadsvoorstel College   Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Voorlopig geen nieuwe gymzaal bouwen op de Dreijen Amendement Stadspartij Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Bij nieuwbouw schoolgebouwen medegebruik als voorziening voor de wijk meenemen Amendement D66 Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Onderzoeken of gebouw met cultureel-maatschappelijke functie en bewegingsonderwijs op de Dreijen gerealiseerd kan worden Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Buiten sporten door scholen stimuleren Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Verkeersveiligheid in de nabijheid van schoolpleinen verbeteren Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Bij kadernota 2020 voldoende financiële ruimte houden vanaf 2022 voor verder uitvoering van het Groen IHP Motie D66 Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - De "scholen energiebespaarlening" actief onder aandacht van scholen brengen Motie CDA Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien om hierbij de ambities van Wageningen beter mee te nemen Amendement Connect Verworpen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien zodat ontwikkelingen niet ten koste gaan van natuur en er geen zwemplas opgenomen moet worden Amendement GroenLinks Verworpen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien om een verbinding van ca 15 m breedte aan te leggen voor veilig roeiwater Amendement D66 Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Veiligheid voor voetgangers en fietsers verbetern op de Havenafweg Amendement VVD Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Komen tot een visie op de haven, havenkom en omgeving waarin het recreatieve en belevingsaspect worden geoptimaliseerd Motie D66 Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Geschiedenis van de Grebbedijk bekend maken en een "Dag van de Grebbedijk" instellen op 5 maart Motie PvdA Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Raad informeren over stand van zaken van de snelheidsverlaging op de Rijn Motie Connect Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Tarieven OZB 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Geheimhouding raadsinformatiebrief kostenverhaal Raadsvoorstel College Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - compact bouwen Amendement GroenLinks Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - natuurinclusieve voorbeeldwijk Amendement GroenLinks Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - woningbouwplannen toetsen aand de woningmarktstrategie Amendement SP Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - ook woningzoekenden en/of hun belangenbehartigers als stakeholder betrekken bij planontwikkeling Amendement D66 Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - initiatiefnemers waarvan de gemeente weet dat ze op zoek zijn naar een locatie betrekken bij nieuwe planvorming Motie D66 Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp Raadsvoorstel College Aangenomen
02-03-2020 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen - verbetering van toekomstige kaderbrieven en informatievoorziening van de P&C cyclus Amendement Connect Aangenomen
02-03-2020 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen